SBO

กติกาการเล่น SBO ซอฟต์บอล ที่น่าสนใจ

SBOBET78097

กติกาการเล่น SBO ซอฟต์บอล

หัวข้อที่เราจะกล่าวถึงในช่วงนี้คือ

– การรับลูกบอล (catch)

– เขตของ catcher (catcher’s box)

– การปรึกษาภายในทีม (charged conference)

– การรับลูกบอล (catch) หมายถึง การรับลูกบอลที่ดีและถูกต้อง คือ การรับลูกบอลจากการตีหรือการขว้างไม่ว่าจะรับด้วยมือหรือถุงมือ SBO โดยที่ลูกอยู่ในมือหรือถุงมือนั้นจะต้องถือลูกบอลไว้นานพอที่จะทำให้ลูกบอลหยุดนิ่งและไม่ตกพื้น แต่การรับลูกบอลโดยใช้ส่วนอื่นทั้งร่างกายหรือเครื่องแต่งกายก็ตาม จะถือว่าการรับนั้นไม่สมบูรณ์

– เขตของ catcher (catcher’s box) หมายถึง เขตพื้นที่ที่ catcher ต้องยืนที่ pitcher กำลังโยนลูก และจนกว่าลูกบอลจะถูกตีหรือถึง home plate แล้วเส้นเป็นส่วนหนึ่งของเขต

– การปรึกษาภายในทีม (charged conference) หมายถึง SBO การหยุดเล่นเพื่อปรึกษากันภายในทีม จะกระทำก็ต่อเมื่อ

– ผู้แทนของฝ่ายรับ(ที่ไม่ได้อยู่ภายในสนาม) เข้าไปในสนามและแจ้งกับผู้ติดสินขอให้หยุดการเล่นชั่วคราวเพื่อปรึกษากับ pitcher หรือด้วยเหตุผลอย่างอื่น สโบ ซึ่งในกรณีที่ตัวแทนของฝ่ายรับเข้าไปในสนามเพื่อที่จะเปลี่ยนผู้เล่นในตำแหน่ง pitcher ในกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการหยุดเล่นเพื่อปรึกษากันภายในทีม

– ทีมฝ่ายรุกเป็นฝ่ายขอให้การแข่งขันหยุดเล่นชั่วคราวเพื่อปรึกษากันภายในทีมกับผู้ตีหรือผู้เล่นที่อยู่บนเบส (ผู้วิ่ง) ส่วนในกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นว่าเป็นการหยุดการแข่งขันเพื่อปรึกษา เช่น เมื่อ pitcher เปลี่ยนหรือสวมใส่เครื่องแต่งกายในขณะที่อยู่บนเบส พนันบอลออนไลน์ หรือถ้าฝ่ายรุกปรึกษากันภายในทีมระหว่างที่หยุดเล่นซึ่งเป็นเวลาที่ฝ่ายรับปรึกษากันภายในทีม ถึงฝ่ายรุกจะปรึกษากันเสร็จสิ้นแล้วแต่เกมจะเริ่มเล่นเมื่อทีมฝ่ายรับพร้อมแล้ว

อธิบายกติกาการเล่นซอฟต์บอล SBO

ช่วงที่ 4 หัวข้อที่เราจะกล่าวถึงในช่วงนี้คือ

– ผู้ฝึกสอน (coacher)

– ลูกตาย (dead ball)

-ฝ่ายรับ (defensive team)

– เบสเคลื่อน (dislodges base)

– ผู้เล่นออกสองคน (double play)

– เขตดี (fair territory)

– ลูกลอย (fly ball)

– ผู้ฝึกสอน (coacher) หมายถึง สมาชิกภายในทีมฝ่ายตีหนึ่งคน ซึ่งจะเข้าไปอยู่ในเขตพื้นที่ของ coacher’s box เพื่อสอน,ชี้แนะ,แนะนำ SBOBET ให้ผู้เล่นของฝ่ายตนวิ่งทำคะแนนและในทีมอนุญาตให้มีผู้ฝึกสอนได้ 2 คน สิ่งที่ผู้ฝึกสอนจะพกได้เมื่ออยู่ในเขต coacher’s box ได้แก่ สมุดบันทึก อินดิเคเตอร์ ดินสอหรือปากกา เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบในการจดบันทึกข้อมูลการเล่นหรือสถิติในการเล่น

– ลูกตาย (dead ball) หมายถึง ลูกที่หยุดเล่นหรือลูกที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการเล่น SBO และยังไม่ถือว่าเป็นการเล่น จนกว่า pitcher จะครอบครองบอลและเข้าไปภายในเขตของ pitcher เองและผู้ตัดสินจะขานให้ “ เริ่มเล่น” (play ball) ได้

– ฝ่ายรับ (defensive team) หมายถึง ทีมที่กำลังเป็นฝ่ายรับเมื่ออยู่ภายในสนามแข่งขัน

– เบสเคลื่อน (dislodges base) หมายถึง SBO เบสที่เลื่อนหรือคลาดเคลื่อนไปจากจุดหรือตำแหน่งเดิม

– ผู้เล่นออกสองคน (double play) หมายถึง ผู้เล่นในฝ่ายรุก (ฝ่ายตี) ถูกผู้เล่นในฝ่ายรับทำให้ออกสองคนจากการแข่งขันที่อย่างต่อเนื่องกัน

– เขตดี (fair territory) หมายถึง ส่วนของสนามแข่งขันที่อยู่ภายในสนามจาก home plate และสิ้นสุดที่แนวรั้วกั้นสนาม

– ลูกลอย (fly ball) หมายถึง SBO ลูกบอลที่ตีลอยขึ้นไปบนอากาศ โดยที่ลูกบอลยังไม่สัมผัสกับพื้นสนามมาก่อน